Preiskave temeljenja

Meritve za oceno nosilnosti tal :
Meritve deformacijskih modulov : Evs, TSC 06.720:2003
Meritve modulov reakcije tal. Ks
Meritve modulov stisljivosti : Ms
Meritve dinamičnih modulov : Evd
Meritve gostote zemljin z izotopi , TCS 06.711:2003
CBR

Meritve-postopki-TSC 

Detajlne terenske raziskave
Geološko kartiranje
Hidrogeološke raziskave
Raziskovalno vrtanje
Geomehanske laboratorijske ter “in-situ” raziskave
Geofizikalne raziskave
Meritve napetosti tal
Meritve hidroloških parametrov
Poročilo (geološka zgradba, mehanske lastnosti, klasifikacija hribin)
Stabilnostne analize
Primerjava mehanskih lastnosti z zahtevanimi 
Projektne rešitve za premagovanje stabilnostnih problemov  
Geotehnične spremljave
Izvedba

GEOTEHNIČNE RAZISKAVE 

Inženirsko geološko kartiranje
Sondažni izkopi, zaseki, razkopi
Grafični prikaz geoloških podatkov
Vmesno geološko poročilo
Geofizikalne raziskave
Raziskovalno varnostno vrtanje in raziskave jedra
Raziskovalni rovi, jaški in galerije
Vzorčevanje
Preiskave “in-situ” (terenske raziskave)
Laboratorijske raziskave
Končno geološko in geotehnično poročilo