POSTOPEK IZVEDBE MERITEV

 

P.E.T. (Pile Echo Testing) je neporušna metoda za ugotavljanje zveznosti. Metoda se uporablja na elementih, ki imajo bistveno večjo dolžino kot širino in deluje na osnovi napetostnega valovanja po pilotu.

Na vrhu preskušanega pilota, ki mora biti predhodno odbit do »zdravega betona« in očiščen nevezanih ter razpokanih delov betona, pritrdimo s plastelinom ali drugim plastičnim materialom, zelo občutljiv merilec pospeškov, ki je povezan s PC prenosnim računalnikom ali dlančnikom. S predhodno naloženim programom PET (Version 3.0.8) sprejemamo in obdelujemo podatke o meritvah. Z udarcem s kladivom povzročimo udarni val, ki potuje po pilotu navzdol in se odbije na mestu vsake spremembe monolitnosti pilota (konec pilota, razpoka, sprememba prereza pilota, drugačna kvaliteta betona ali predhodna prekinitev pilota). Glede na to, da poznamo hitrost potovanja napetostnega vala po betonu in dolžino izvedenega pilota lahko izračunamo čas potovanja vala od mernega mesta (vrha pilota) do pete pilota. Če se dejansko izmerjeni čas prihoda napetostnega vala ujema z računskim, lahko trdimo, da je pilot neprekinjen oz. nepoškodovan.

Rezultat meritev je diagram hitrosti (integral izmerjenega pospeška) v odvisnosti od časa oziroma dolžine pilota. Mesto eventualne nezveznosti določimo na podlagi predpostavljene hitrosti valovanja, velikost anomalije pa na podlagi amplifikacije zgodnjega odboja. Pri obdelavi podatkov si lahko pomagamo tudi s Fourier-jevo krivuljo (FFT curve; vgrajena v program PET) iz katere lahko določimo morebitne spremembe na glavi pilota oz. na samem začetku pilota. Pogoj za kvalitetno ugotavljanje morebitnih anomalij vzdolž pilota je dobro pripravljena in očiščena glava pilota ter čim bolj enakomerna kvaliteta betona vzdolž pilota.

Hitrost širjenja valov v betonu je odvisna od elastičnega modula betona, t.j. od gostote in starosti vgrajenega betona. Čim mlajši je beton, tem bolj počasno je potovanje napetostnih valov. V programu (PET, Version 3.0.8) je priložen tudi interaktiven diagram, ki v odvisnosti od starosti (v dnevih) in tlačne trdnosti betona (MPa) podaja krivuljo, iz katere lahko odčitamo pričakovano hitrost potovanja napetostnega vala (od 3400 m/s do 4600 m/s), kakovosten beton ima hitrosti od 3700 - 4100m/s . Za posamezen pilot lahko določimo povprečno hitrost potovanja napetostnega vala, ki je določena na osnovi podane dolžine armature in pilota. Iz izkušenj vemo, da hitrosti večje od 4200 m/s kažejo na potencialno krajše pilote.